List/Grid

Tag Archives: Quỹ tích luỹ

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ Nước ngoài.