List/Grid

Tag Archives: quỹ dự trữ phát hành

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước ngày 08/09/2008Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/09/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước ngày 08/09/2008Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 08/09/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước ngày 08/09/2008 ban hành chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập quỹ dự trữ phát hành và quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống ngân hàng nhà nước.