List/Grid

Tag Archives: quỹ Bình ổn giá

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn về cơ chế hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.