List/Grid

Tag Archives: Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn về cơ chế hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.