List/Grid

Tag Archives: Quốc hội khóa XII

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009

Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII.

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường