List/Grid

Tag Archives: quận 6

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 9, quận 6.