List/Grid

Tag Archives: quảng cáo Thuốc lá

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008 do Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn Hoá-Thông Tin hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CPcủa chính phủ về cấm quảng cáo Thuốc lá.