List/Grid

Tag Archives: quản lý và sử dụng phí

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.