List/Grid

Tag Archives: quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới;Thông tư 232/2009/TT-BTC;y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.