List/Grid

Tag Archives: quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân đệ

Thông tư 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009

Thông tư 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009

Thông tư 204/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân đệ, tỉnh Thái Bình.