List/Grid

Tag Archives: quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;Thông tư 129/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009;lập dự toán

Thông tư 129/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009

Thông tư 129/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009

Thông tư 129/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010.