List/Grid

Tag Archives: quản lý và bảo hồ quyền tác giả

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.