List/Grid

Tag Archives: quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Thông tư 13/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 13/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 13/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009 hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp.