List/Grid

Tag Archives: quản lý trụ sở

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008

Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.