List/Grid

Tag Archives: quản lý tiền lương

Nghị định số 141/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/09/2007

Nghị định số 141/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/09/2007

Nghị định số 141/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05/09/2007 quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương và quản lý tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty mẹ) và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế.

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.