List/Grid

Tag Archives: quản lý tang vật

Nghị định 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009

Nghị định 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009

Nghị định 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.