List/Grid

Tag Archives: quản lý tài sản Nhà nước

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg  ngày 27/8/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.