List/Grid

Tag Archives: quản lý tài nguyên

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.