List/Grid

Tag Archives: quản lý quỹ hỗ trợ xuất khẩu

Quyết định số 124/2008/QĐ-TTg ngày 08/09/2008

Quyết định số 124/2008/QĐ-TTg ngày 08/09/2008

Quyết định số 124/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 08/09/2008 về việc bãi bỏ quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của thủ tướng chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý quỹ hỗ trợ xuất khẩu.