List/Grid

Tag Archives: quản lý ngân sách nhà nước

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước