List/Grid

Tag Archives: Quản lý lao động

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty Nhà nước