List/Grid

Tag Archives: Quản lý Khai thác Công trình Thuỷ lợi

Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009

Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn Đặt hàng, giao Kế hoạch đối với các Đơn vị làm nhiệm vụ Quản lý Khai thác Công trình Thuỷ lợi và quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác Công trình Thuỷ lợi