List/Grid

Tag Archives: quản lý dự án đầu tư

Quyết định 689/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 22/12/2008

Quyết định 689/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 22/12/2008

Quyết định số 689/QĐ-BTP ngày 22/12/2008 của Bộ Tư pháp quy định về việc phân cấp và uỷ quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý