List/Grid

Tag Archives: quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên

Thông tư 10/2009/TT- BXD ngày 15/06/2009

Thông tư 10/2009/TT- BXD ngày 15/06/2009

Thông tư 10/2009/TT- BXD ngày 15/06/2009 hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.