List/Grid

Tag Archives: quản lý dạy nghề

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2008 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.