List/Grid

Tag Archives: quản lý ở nước ngoài bằng Ngân sách nhà nước;Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009;đào tạo

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009

Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng Ngân sách nhà nước”.