List/Grid

Tag Archives: quả và chè an toàn.

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 15 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 15 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 15 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. 

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN do Bộ Nông Nghiệp ban hành ngày 28/07/2008 về ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.