List/Grid

Tag Archives: phó giáo sư

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009

Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/07/2009 quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn,bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.