List/Grid

Tag Archives: phó chủ tịch

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30/07/2008

Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30/07/2008

Ngày 30 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 56 L/CTN ngày 15/04/1997

Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 56 L/CTN ngày 15/04/1997

Luật bầu đại biểu Quốc hội số 56 L/CTN của được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/04/1997.