List/Grid

Tag Archives: phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định số 48/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ngày 09/07/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ngày 09/07/2008

Quyết định số  48/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 07 năm 2008  Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước.