List/Grid

Tag Archives: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 do Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về Phí Bảo vệ Môi trường đối với Khai thác Khoáng sản.

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.