List/Grid

Tag Archives: phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thông tư  21/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 21/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư  21/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.