List/Grid

Tag Archives: phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND  ngày 17/07/2008

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bến Tre ban hành ngày 17/07/2008 về việc ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.