List/Grid

Tag Archives: pháp lệnh thú y

Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/08/2011

Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/08/2011

Thông tư số 57/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

 

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày  03/08/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2010

Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày  03/08/2010  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010

Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010

Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/07/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tư số 43/2010/TT–BNNPTNT ngày 14/07/2010

Thông tư số 43/2010/TT–BNNPTNT ngày 14/07/2010

Thông tư số 43/2010/TT–BNNPTNT do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam.

Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu  hành tại Việt Nam.

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/04/2011

Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/04/2011

Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/04/2011 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 do Chính phủ ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 do Chính phủ ban hành quy định về phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo và một số động vật nuôi khác dễ nhiễm bệnh dại (sau đây gọi chung là động vật).