List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh thuế tài nguyen

Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên.

Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009

Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009

Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi,  bổ sung điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên.

Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006

Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006

Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi).