List/Grid

Tag Archives: pháp lệnh khai thác

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 143/200/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

Nghị định của Chính Phủ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; khung mức phí xả nước thải vào công trình thủy lợi; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của thanh tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Chính phủ có quy định riêng