List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh giống vật nuôi

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2010 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong.

Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.