List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh Dân số

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/03/2011 của Chính phủ

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/03/2011 của Chính phủ

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/03/2011 của Chính phủ ban hành về sửa đổi khoản 6 điều 2 nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số.

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006

Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính về dân số và trẻ em; hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền và thủ tục xử phạt.

Nghị định của Chính Phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh Dân số. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số về quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, các biện pháp thực hiện công tác dân số và tổ chức thực hiện công tác dân số