List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BTC, ngày 01/02/2010 do Bộ Tài Chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn.

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh.