List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh Công an xã

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.