List/Grid

Tag Archives: Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng

Nghị định của Chính Phủ số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 69/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 sửa đổi điều 22, điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng