List/Grid

Tag Archives: phân loại đô thị

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.

Nghị định của Chính phủ số 72/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.