List/Grid

Tag Archives: phân cấp quản lý công chức

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 do Bộ Tư Pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự.

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 do Bộ Tư Pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự.