List/Grid

Tag Archives: phân bón xuất khẩu.

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 quy định về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.