List/Grid

Tag Archives: phụ cấp độc hại nguy hiểm phát thanh truyền hình.

Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010

Thông tư 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.