List/Grid

Tag Archives: phường Phú Khương

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999 của Chính phủ quy định việc thành lập phường Phú Khương thuộc Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre