List/Grid

Tag Archives: phương tiện tìm kiếm cứu nạn

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2008

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27/8/2008

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 nă 2008 về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.