List/Grid

Tag Archives: phương tiện phi thương mại

Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/07/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/07/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/07/2010 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.