List/Grid

Tag Archives: phương pháp

Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2008

Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2008

Thông tư của Bộ Xây dựng số 18/2008/TT-BXD ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng