List/Grid

Tag Archives: Olympic Toán học Quốc tế

Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009

Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009

Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Toán học Quốc tế
lần thứ 48 năm 2007 tại Việt nam.